Global Market Outlook

Bescherming tegen neerwaartse risico’s: in iedere markt belangrijk

In de huidige zeer onzekere en volatiele markt moeten beleggers goed overwegen welke veiligheidsmaatregelen hun portefeuille heeft om mogelijke marktverstoringen op te vangen.


EMEA Head of Investment Strategy & Research
Global Head of Portfolio Strategy, AQE
Senior Portfolio Strategist

Zelfs de meest vooruitziende belegger had niet kunnen voorspellen hoe de markten zich sinds de aanvang van de pandemie hebben ontwikkeld. De gelijktijdige daling van de aandelen- en obligatiemarkten was des te verrassender omdat dit volgde op een periode van tien jaar waarin er sprake was van een ongewoon lage volatiliteit en van bijzonder consistente positieve rendementen. De periode van de grote gematigdheid is daarmee duidelijk ten einde gekomen, en de kans dat centrale banken de markten zullen ondersteunen is een stuk kleiner geworden, nu zij zich richten op het bestrijden van de inflatie en het verkorten van hun eigen balansen. Het nieuwe normaal, dat zich kenmerkt door een hogere volatiliteit, kan nog steeds kansen bieden aan aandelenbeleggers, maar brengt waarschijnlijk ook diepere dalen met zich mee en minder forse herstelepisodes (minder V-vorming). Het is hierbij belangrijk om het risico van het huidige klimaat actief te beheren. Hiervoor zijn strategieën nodig die bewezen hebben neerwaartse bescherming te bieden.

Beleggers moeten strategieën die neerwaartse bescherming bieden echter niet alleen overwegen tijdens onzekere markten met een verhoogde volatiliteit, maar ook tijdens alle andere momenten van de marktcyclus. Er zullen regelmatig en onverwachts grote dalingen plaatsvinden, waarvan het herstel bovendien enige tijd kan duren (zie afbeelding 1). Wij denken dat neerwaartse bescherming een goed hulpmiddel is vanuit zowel offensief als defensief perspectief - en bovendien een hulpmiddel is dat beleggers voor hun portefeuilles moeten overwegen gedurende alle marktcycli.

Figure 1: Evolution of the Drawdown

S&P 500 Price Return Index, September 1929–September 2022

gmo article 4

Bron: Bloomberg en State Street Global Advisors. De S&P 500 Index van Standard & Poor’s is een gedeponeerde handelsmerk van Standard & Poor’s Financial Services LLC. Indexrendementen zijn onbeheerd en houden geen rekening met de aftrek van kosten of vergoedingen. Indexrendementen weerspiegelen alle aspecten van inkomsten, winsten en verliezen en de herbelegging van dividenden en andere inkomsten, naar gelang van wat van toepassing is. In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

Maak winst door niet te verliezen

Het zoeken van neerwaartse bescherming wordt doorgaans gezien als een puur defensieve positionering - bedoeld voor het beschermen tegen verliezen en het behouden van kapitaal. Maar het zou ook moeten worden gezien als een meer offensieve aanpak: als beleggers hun verliezen tijdens een aanzienlijke marktdaling kunnen beperken (en daarmee kapitaal achter de hand houden voor betere tijden), kunnen zij dit kapitaal inzetten in beleggingen met een hoger risico na de daling, en daarmee profiteren van de premie van stijgende rendementen. De defensieve reputatie van neerwaartse bescherming weerhoudt sommige instellingen ervan deze strategieën in te zetten, maar er zijn effectieve benaderingen waarmee beleggers beschermd zijn en tegelijkertijd profiteren van het groeipotentieel van aandelenbeleggingen. Hieronder worden twee van deze benaderingen verder uitgewerkt, en wij bevelen een gestructureerde aanpak aan om deze benaderingen te overwegen, door te rekenen en uiteindelijk hieruit een keuze te maken.

Defensieve aandelen

Het is belangrijk een langetermijnvisie te hanteren bij het implementeren van een defensieve strategie. Zo is het marktrendement vanaf de grote financiële crisis bijvoorbeeld consistent positief geweest. Een manier om deze visie te implementeren is door gebruik te maken van de langetermijnkenmerken van een 80:60-defensieve aandelenstrategie en het langetermijnrendement van deze strategie af te zetten tegen het historische rendement van de Dow Jones Industrial Average (DJIA). Het 80:60-concept - waarmee wordt getracht voor 80% van de stijging van de markten te profiteren en de dalingen van de markt voor slechts 60% mee te nemen - wordt over het algemeen gerealiseerd door de langetermijnrendementen van toonaangevende defensieve aandelenstrategieën.

Uit een analyse van de prestaties van het 80:60-concept vanaf 1900 tot en met nu blijkt dat er in negen van de twaalf periodes van 10 jaar met een 80:60-strategie een beter rendement zou zijn behaald dan het rendement van de DJIA Index. Verder is deze outperformance vaak ook groter naarmate er meer volatiliteit is (zoals nu het geval is).

Figure 2: Excess Returns of an 80:60 Strategy versus the DJIA, by Decade

fig

Bron: FactSet, Dow Jones, State Street Global Advisors, per 30 september 2022. De voorbeeldrendementen van de 80:60-portefeuille zijn gebaseerd op de rendementen van de onderliggende marktindices in de verhoudingen zoals getoond. De rendementen van de 80:60-strategie zijn berekend door de positieve maandrendementen te vermenigvuldigen met 80% (0,8) en de negatieve maandrendementen met 60% (0,6). Maanden met een rendement van 0% zijn ongewijzigd gelaten. In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

Het is niet verrassend, zoals ook blijkt uit eerder onderzoek, dan op de langere termijn strategieën met een lagere volatiliteitsdoelstelling betere rendementen opleveren. Dit is doorgaans het gevolg van de neiging van beleggers om te beleggen in de meest risicovolle producten, waardoor er meer volatiliteit is (en een lager langetermijnrendement).

Als de markt stijgt zijn beleggers te optimistisch en nemen zij te veel risico, waardoor de koersen stijgen. Uiteindelijk zijn deze hoge koersen niet houdbaar, waardoor er een correctie ontstaat en de koersen dalen. In een dalende markt zien we het tegenovergestelde gebeuren, waardoor de markt te pessimistisch wordt over de koersen en deze dalen (maar zich hiermee wel opmaken om uiteindelijk weer te herstellen).

Op dit moment, nu beleggers aankijken tegen een verkorting van de balansen van de centrale banken en een restrictief monetair beleid, denken wij dat beleggers er verstandig aan doen om te overwegen hoe zij defensieve strategieën binnen hun assetallocatie kunnen inzetten.

Strategieën met een volatiliteitsdoelstelling

Een andere benadering om neerwaartse bescherming te implementeren is om het juiste risiconiveau te kiezen (of een risicodoelstelling) en dan te variëren tussen verschillende niveaus van risicovolle en niet-risicovolle beleggingen (zoals cash) om het beoogde risiconiveau te behouden. Bij een dynamische assetallocatie (DAA) vindt een systematische allocatie plaats tussen risicovolle en niet-risicovolle beleggingen, gebaseerd op de verwachte volatiliteit ten opzichte van de volatiliteitsdoelstelling. De complexiteit van een DAA-proces komt niet voort uit nieuwe beleggingscategorieën, maar uit de handel die nodig is om de portefeuille aan te passen aan de risicodoelstelling.

De kosten van een strategie die is gericht op een volatiliteitsdoelstelling zouden relatief ongevoelig moeten zijn voor de marktomstandigheden. Daar staat tegenover dat dit soort strategieën niet altijd in staat zijn om extreme marktbewegingen te voorzien. Hierdoor kan bijvoorbeeld de volatiliteit van een portefeuille toch pieken als de markt ‘s ochtends opengaat en de waarde van de markt bij opening fors anders is dan de waarde tijdens de nacht, waarmee de volatiliteitsvoorspelling in feite wordt ondermijnd. Dit kan problematisch zijn in snel dalende markten, en ook tijdens een forse stijging zullen strategieën met een volatiliteitsdoelstelling over het algemeen achterblijven bij de markt, omdat het tijd kost om de cash-allocatie in te zetten. Scherpe V-vormige herstelperiodes hebben een negatief effect op de prestaties van strategieën met een volatiliteitsdoelstelling, net zoals we hebben gezien bij defensieve aandelenstrategieën.

Beleggers die meer gericht zijn op risicobeheersing dan op het realiseren van rendement kunnen profiteren van een benadering op basis van een volatiliteitsdoelstelling. Verzekeringsmaatschappijen hebben bijvoorbeeld vaak een voorkeur voor deze benadering, omdat zij zich doorgaans moeten houden aan risicobudgetten. Deze benadering werkt ook goed voor beleggers die wel een bepaalde variatie van hun rendementen kunnen accepteren, maar geen hele forse dalingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor trustees en sponsors van toegezegde pensioenregelingen: zij hebben beleggingen nodig die in waarde vermeerderen om dekkingstekorten te overbruggen, maar met de toekomstige verplichtingen die zij hebben kunnen ze zich niet het risico veroorloven van de volledige marktvolatiliteit, waarbij ook nog eens hun dekkingsratio’s onder een vergrootglas liggen. Een overkoepelende volatiliteitsdoelstelling voor hun portefeuille biedt deze beleggers een kostenefficiënte manier om het risico te beheren.

Slotgedachte

Al deze benaderingen voor het afdekken van neerwaartse risico’s brengen hun eigen unieke implicaties voor de implementatie van de portefeuilles met zich mee. Voor de beste oplossing moeten beleggers duidelijk hebben wat hun risico- en rendementsprioriteiten zijn voordat zij kunnen kiezen voor een van de benaderingen.

Wat echter duidelijk is, is dat in een klimaat met een hoge marktonzekerheid en veel volatiliteit beleggers moeten vaststellen welke veiligheidsmaatregelen zij in hun portefeuille hebben om marktverstoringen te kunnen doorstaan, om hiermee hun beleggingsdoelstellingen op lange termijn te kunnen realiseren.

Hoe u kunt inspelen op het thema:


Meer van de Global Market Outlook