Global Market Outlook

Piek van de groei plus bijbehorend beleid liggen achter ons

Groei hoger dan potentiële groei houdt aan in een ongelijk en gelaagd herstel.

Global Chief Investment Officer
Chief Economist
Chief Investment Strategist

Terwijl de hele wereld nog gericht is op de strijd tegen COVID-19, is er de komende maanden volop reden om positief te zijn. Wij denken dat het huidige economische herstel voorlopig zorgt voor een groei die boven de potentiële groei ligt, waarmee markten hun opmars verder kunnen voortzetten. Maar nu we het hoogtepunt van de groei hebben gehad, evenals van het verruimende beleid, is de kans groot dat dit herstel ongelijk en gelaagd zal plaatsvinden. We blijven veel risico's zien binnen onze vooruitzichten, waaronder onzekerheid over de aard van de inflatie.

Ook zien we andere urgente kwesties naar voren komen. Als gevolg van de zoektocht naar rendement, in een omgeving die zich kenmerkt door een lage rente, heroverwegen beleggers hun obligatiestrategieën. De klimaatcrisis, een van de meest urgente problemen van deze tijd, maant beleggers om manieren te zoeken om hun visie op het klimaat en verwante onderwerpen vorm te geven. En omdat de macro-economische rationale om te beleggen in China niet is veranderd, zoeken beleggers naar de beste manier om toegang te krijgen tot deze markt. Deze en andere thema's diepen we verder uit in de Global Market Outlook van dit jaar.

Vooruitblik op 2022

Macro-economisch gezien was 2021 een uitzonderlijk jaar. Zowel economen als beleggers vragen zich af wat het komende jaar gaat brengen. Nu het herstel wereldwijd zorgt voor een groei die hoger ligt dan de potentiële groei, voorzien wij wat rotatie, waarbij bijvoorbeeld het verschil tussen de groei in de eurozone en die in de VS wel eens kleiner kan worden, of zelfs kan verdwijnen.

Het verloop van de groei gaat wereldwijd alles behalve gelijk op. In opkomende markten heeft de groei nog last van een achterblijvende vaccinatiegraad, oplopende rentes, onzekerheden over verkiezingen en andere binnenlandse beleidskwesties die hun tol eisen. We hebben daarom de groeivooruitzichten voor 2022 in China verlaagd naar net 5% en voorzien hier op korte termijn nog wel wat neerwaartse risico's.

De pandemie blijft flink invloed uitoefenen op de resultaten; de strijd tegen COVID is zeker nog niet gewonnen. Het kan niet genoeg worden benadrukt dat we alert moeten blijven in onze strijd tegen COVID, op dit moment in de economische cyclus. Het meest bereikbare laaghangende fruit is inmiddels geplukt, en de mogelijkheden die nu volgen zijn moeilijker te verzilveren, en zijn bescheidener. De uitmuntende resultaten van het afgelopen jaar vonden meer plaats op de financiële markten dan in de reële economie. Daarnaast zullen halverwege 2022 zorgen over het beëindigen van fiscale en (met name) monetaire steunmaatregelen op de voorgrond treden, zeker omdat markten nou eenmaal vooruitkijken.

Inflatie

De dubbele dynamiek van een hoge groei en hoge inflatie, die in 2021 het macro-economische verhaal domineerde, gaat op veel manieren ook in 2022 een rol spelen. Maar waar in 2021 de inflatie zich gestaag heeft opgebouwd, verwachten we dat deze vanaf half 2022 weer stapsgewijs gaat dalen. Rekenkundig blijft de huidige gemiddelde inflatie op jaarbasis verhoogd, maar acute zorgen omtrent inflatie moeten medio 2022 toch aanzienlijk afnemen. Over een jaar zal tenslotte ook het grondslageffect voor een serieuze tegenkracht zorgen. Toch verwachten we niet dat de inflatie ineens verdwijnt. Wat we wel verwachten is een soort van 'inflatierotatie' - met name in de VS - waarbij oplopende woonlasten de afnemende inflatiedruk op andere gebieden compenseren. Ook de lastige discussie over mogelijke structurele veranderingen van de inflatie houdt waarschijnlijk aan, ook als zorgen over een cyclische inflatie afnemen. De twee belangrijkste indicatoren die wij in dit opzicht in de gaten houden zijn de inflatie voor bedrijven/consumenten en de looninflatie. Deze stegen beide flink in 2021 en liggen op het hoogste niveau sinds jaren, maar we moeten nog zien of het huidige niveau blijft gehandhaafd, voordat we overtuigend bewijs zien van een structureel hogere inflatie.

De combinatie van een zeer ondersteunend macrobeleid, oplopende productiekosten in een tijd van een verregaande globalisering, nieuwe kosten door de groene energietransitie en de wereldwijde hernieuwde focus op een evenwichtige groei en inkomensverdeling zou wel eens kunnen zorgen voor een vruchtbare bodem voor een aanhoudende hogere inflatie. Het kan voor beleggers toch interessant zijn zich wat in te dekken voor een dergelijk scenario.

Het fiscale en monetaire beleid

Het hoogtepunt van de steun door het monetaire beleid ligt inmiddels achter ons. Centrale banken in opkomende landen nemen duidelijk het voortouw in het verhogen van de rente. Dit is, gezien de hogere kwetsbaarheid van opkomende markten voor prijsinflatie van voedsel en het feit dat in het algemeen inflatieverwachtingen met minder zekerheid zijn vast te stellen in opkomende markten dan in ontwikkelde markten, een begrijpelijke dynamiek. Het is te verwachten dat de centrale banken van ontwikkelde landen in de loop van 2022 steeds meer aansluiting zoeken bij deze beweging van renteverhogingen.

Voor de Fed ligt de focus op middellange termijn op het afbouwen en vervolgens beëindigen van de activa-opkoopprogramma's. Het zou goed kunnen dat de Fed de snelheid van deze afbouw in het eerste kwartaal verhoogt, als voorzorgsmaatregel om meer speling te kunnen inbouwen voor de timing van hun eerste renteverhoging. Maar dan nog blijven er voldoende onzekerheden over ten aanzien van de snelheid van de afbouw. De markten laten flinke bewegingen zien de laatste tijd, doordat beleggers de verwachte verkrapping van het beleid steeds agressiever inprijzen en de centrale banken deze verwachtingen vervolgens weer tegenspreken.

Wij denken dat een groot deel van de huidige inflatie het gevolg is van het systeem, namelijk de budgettaire steunmaatregelen die we hebben gezien en de huidige problemen in toeleveringsketens; uitdagingen die de centrale banken niet kunnen oplossen. Pogingen van centrale banken om inflatie te bestrijden door de rente agressief te verhogen kunnen dan ook wel eens niet alleen negatief uitpakken voor de groei, maar misschien ook helemaal geen effect hebben op het snel terugbrengen van de inflatie. Gelukkig zien centrale banken dit ook en zoeken zij naar manieren om weer controle te krijgen op de markt en op de verwachtingen van beleggers. Met een beetje geluk wordt de taak van de centrale banken de komende maanden gemakkelijker, waardoor ruimte ontstaat voor een beleid van een gestage maar geleidelijke normalisering tijdens 2022 en op weg naar 2023.

Tactische portefeuillepositionering

Tegen deze macro-economische achtergrond blijft de meest recente tactische portefeuillepositionering van State Street positief voor risicovolle beleggingen, zoals te zien is in afbeelding 1, hoewel we ons bewust zijn van de risico's op korte termijn in onze vooruitzichten.

Afbeelding 1: Onze meest recente tactische portefeuillepositionering blijft positief voor risicovolle beleggingen

Samenvatting van onze visie op de beleggingscategorieën

Een aantal noemenswaardige en recente wijzigingen binnen onze tactische portefeuillepositionering zijn:
 
  • We blijven onze positie in Europese aandelen uitbouwen. Deze scoren goed op bijna alle factoren die we monitoren. De waarderingen, het koersmomentum en de kwaliteit zijn gunstig, en omzet- en winstvoorspellingen zijn aanzienlijk naar boven bijgesteld.
  • Amerikaanse aandelen zien er ook redelijk uit, gunstige macro-economische factoren compenseren negatieve waarderingen. De vooruitzichten worden geholpen door het koersmomentum, met name op langere termijn, maar het sentiment nam wat af en is nu neutraal. We zijn overwogen in zowel Amerikaanse smallcaps als largecaps.
  • De verlaging van onze vooruitzichten voor opkomende markten werd veroorzaakt door een vertraging van de groei in China en de verwachting dat de opkomende markten verder gaan verslechteren. Een duurdere Amerikaanse dollar is negatief voor opkomende markten, net als het slechte sentiment voor cyclische sectoren.
  • Binnen obligaties verhoogden we onze allocatie in high yield-obligaties, waarmee we profiteren van een hoger verwacht rendement en hogere rente-inkomsten.
  • Wat betreft sectoren hielden we vast aan onze allocatie in technologie en in financiële dienstverlening, en onze gedeeltelijke allocatie in energie. We zijn uit consumentengoederen gestapt en hebben een gedeeltelijke positie ingenomen in materialen.
Macro-economische ontwikkelingen
 
Het herstel blijft zorgen voor een wereldwijde groei die hoger ligt dan de potentiële groei, maar vindt wel ongelijk plaats.
 
  • De eurozone kan mogelijk het gat met de groei in de Verenigde Staten verkleinen of zelfs sluiten.
  • Het meest bereikbare laaghangend fruit is inmiddels geplukt, toekomstige opbrengsten zijn waarschijnlijk bescheidener.

We verwachten dat de hoge groei en hoge inflatie aanhouden tot in 2022, maar dat deze vanaf het tweede kwartaal 2022 gestaag gaan afnemen.

  • Een structureel hogere inflatie kan zijn veroorzaakt door het zeer ondersteunende macrobeleid, oplopende productiekosten, nieuwe kosten door de overgang naar groene energie en de wereldwijde hernieuwde focus op een evenwichtige groei en inkomensverdeling.
  • Mogelijk sorteren inspanningen van centrale banken hierdoor geen effect, en pakken zelfs negatief uit voor de groeivooruitzichten. Gelukkig zijn de centrale banken zich hiervan bewust en zoeken zij naar manieren om weer controle te krijgen op de markt en op de verwachtingen van beleggers.

We blijven in onze tactische portefeuille overwogen in risicovolle beleggingen en bouwen onze positie in Europese aandelen verder uit. Deze zijn aantrekkelijk gewaardeerd en scoren goed op veel van de aspecten die wij monitoren.

 
 

 


More from the Global Market Outlook