Inzichten

Klimaatrisico's en verslaglegging

In 2020 hebben we onze focus op het klimaat /verscherpt. We merken tijdens ons contact met de bedrijven waarin we beleggen dat er voortgang wordt geboekt, maar niet in het tempo dat nodig is om het risico bij te houden.

We hebben onze verslaglegging verbeterd door een nieuw jaarlijks klimaatstewardship-verslag uit te brengen en een web hub op te richten die gericht is op klimaat-stewardship. We hebben het afgelopen jaar de Climate Action 100+ ondertekend en ons uitgebreide programma, dat gericht is op het aanpakken van klimaatrisico', voortgezet.


Engagementonderwerpen

 • Strategieën met het oog op klimaatverandering
 • Governance van de Raad van Bestuur en klimaattoezicht
 • Risico's bij veranderingen
 • De kwaliteit van de klimaatgerelateerde verslaglegging en toelichting
 • Strategieën voor het beheersen van uitstoot
 •  Investeringen in technologie
 • Betrokkenheid bij overheidsbeleid
 • Bekendmaking van klimaatrisico's
 • Klimaatgerelateerde lobbyactiviteiten
   

Aantal engagementactiviteiten

148


Afbeelding 1: aantal jaarlijkse klimaat-engagements

Engagement-statistieken

Afgelopen jaar zijn we in contact getreden met 148 bedrijven uit verschillende sectoren, om inzicht te krijgen in hun aanpak om fysieke en transitionele gevolgen van klimaatrisico's te verkleinen en te beheersen.

We zijn al sinds 2014 in gesprek met bedrijven over kwesties die met klimaatverandering te maken hebben. In deze periode hebben we meer dan 630 klimaatgerelateerde engagementactiviteiten uitgevoerd, verspreid over verschillende sectoren en markten.

Meer toezegging van de RvB's benodigd Bij onze engagementscontacten zien we dat er zeker vooruitgang wordt geboekt bij de beheersing van klimaatrisico's, maar niet in een tempo dat past bij deze uitdaging. Wij denken dat het tijd wordt dat besturen zich harder gaan uitspreken, om te zorgen voor een betere beheersing van klimaatrisico's en -uitdagingen.

Onze blijvende focus

Klimaatverandering blijft een belangrijk campagnepunt totdat we ervan overtuigd zijn dat de bedrijven in onze portefeuille dit onderwerp op effectieve wijze aanpakken. We gaan ons in 2021 richten op specifieke bedrijven die kwetsbaar zijn voor de risico's van de transitie door klimaatverandering. Daarnaast blijven we onze lopende engagementscontacten aanhouden bij bedrijven in andere sectoren, die misschien niet zo CO2-intensief zijn maar wel degelijk risico's lopen, zoals

door de fysieke impact van klimaatverandering.
We zijn van mening dat de coronacrisis de noodzaak voor
transformerende veranderingen om klimaatverandering aan te pakken alleen maar heeft versneld. Deze laat zien hoe belangrijk
het is om voorbereid te zijn en wat de enorme kosten zijn wanneer er te langzaam wordt gereageerd.

Nieuwe verslaglegging en de klimaatstewardship-hub We hebben in 2020 ons jaarlijks klimaatstewardship-verslag gepubliceerd, dat vanaf nu onderdeel wordt van onze reguliere verslagleggingscyclus. Hierin schetsen we de context van onze aanpak van klimaatstewardship, delen we inzichten van onze op het klimaat gerichte engagementactiviteiten en doen we verslag van actuele klimaatontwikkelingen.

Ook hebben we een speciale klimaatstewardship-webpagina gelanceerd, waarop de meest actuele informatie te vinden is over ons thought leadership en visie op het klimaat.

Climate 100+ initiatief Ook hebben we de Climate Action 100+ ondertekend en kijken ernaar uit om onze ervaringen in inzichten over klimaatstewardship te delen met de andere leden.

Overzicht van onze stemmingen over klimaatvoorstellen In onze stemagenda hebben we in 2020 bij onze portefeuillebedrijven een aanzienlijke stijging gezien van het aantal ingezonden aandeelhoudersvoorstellen over het klimaat (58 in 2020, tegenover 47 in 2019). Afbeelding 2 laat een onderverdeling zien van ons stemgedrag per categorie bij deze klimaatgerelateerde aandeelhoudersvoorstellen.

In lijn met onze visie op het publiceren van klimaatrisico's hebben we in 2020 in 50% van de aandeelhoudersvoorstellen waarin bedrijven worden verzocht om verslag te doen van de financiële en fysieke risico's van klimaatverandering op hun activiteiten en van de plannen om de broeikasgasuitstoot te verlagen, gesteund. Ook hebben we vóór gestemd in 66% van de klimaatgerelateerde lobbyvoorstellen.

We zagen dat de meeste bedrijven waar een voorstel werd ingediend voor het opstellen van doelstellingen om de broeikasgasuitstoot te verlagen, al ambitieuze doelstellingen hadden voor deze verlaging. Dit verklaart waarom onze steun aan deze voorstellen lager is geworden, van 45% in 2018 naar 20% in 2019 en 33% in 2020.

Zoals blijkt uit afbeelding 2 zijn wij niet altijd voorstander van oplossingen die vereisen dat bedrijven specifieke operationele aanpassingen moeten doorvoeren, zoals de overstap naar hernieuwbare energie binnen een bepaalde periode of het afbouwen van een project, afdeling of product. Veel van de acties die werden geëist in de aandeelhoudersvoorstellen vonden we te dwingend.

Maar hoewel we de bedrijven in onze portefeuille dus zeker de vrijheid geven om hun eigen klimaatregelateerde doelen vast te stellen, houden we wel in de gaten in hoeverre deze doelen worden omgezet in acties en gaan we het gesprek aan om te waarborgen dat klimaat op een zinvolle manier wordt opgenomen in de langetermijnstrategie.

Afbeelding 2: ondersteuning van klimaatvoorstellen in 2020

Sectoren met hoge impact: bedrijven reageren op onze oproep voor publicatie van klimaatrisico's

Het aantal bedrijven dat een aandeelhoudersvoorstel ontving met het verzoek om 'het beleid te beoordelen voor de impact op de portefeuille om te voldoen aan het 2 °C-scenario', is de afgelopen jaren geleidelijk afgenomen. Dit soort verzoeken vragen van een bedrijf in een sector met hoge (klimaat)impact om verslag te doen aan beleggers over de impact van de transitie naar een koolstofarme economie op hun strategie, bedrijf en activa. Op de agenda van 2020 stonden voor het eerst in vijf jaar geen 2 °C-scenariovoorstellen voor de bedrijven binnen onze portefeuille. Ter vergelijking, in 2017 waren dit er nog 15.

State Street Global Advisors was een van de eerste grote institutionele beleggers die deze voorstellen in 2016 steunde. Vanaf dat moment hebben we altijd actief gestemd en zijn we het gesprek aangegaan om de publicatie van klimaatgerelateerde zaken van onze bedrijven te stimuleren, in alle sectoren, ook olie & gas, de mijnbouw en nutsbedrijven. Dit zijn doorgaans sectoren waarin we vaak 2 °C-voorstellen tegenkomen.

Als resultaat van het stemgedrag, engagement en thought leadership van langetermijnbeleggers zoals State Street Global Advisors, is de publicatie van klimaatrisico's in een 2 °C-scenario nu standaard en daarmee is de noodzaak voor aandeelhouders om hier voorstellen voor in te dienen, verdwenen.

Als we kijken naar de stemagenda van 2019, dan kunnen we zien hoe dit soort publicaties zich heeft ontwikkeld en wat er nog te verbeteren valt. We hebben onze bevindingen gepubliceerd in ons rapport Klimaatgerelateerde informatieverschaffing in de sectoren olie & gas, mijnbouw en de nutssector: de huidige status en mogelijkheden voor verbetering.

Verenigde Staten: de opkomst van klimaatgerelateerde voorstellen van lobbyisten

Zoals we al beschreven in ons Stewardship-activiteitenverslag over het derde kwartaal van 2019 zien we dat de aandeelhoudersvoorstellen over politieke activiteiten zich ontwikkelen en dat lobbyactiviteiten en klimaatverandering hier samen komen.

Deze klimaatgerelateerde lobbyvoorstellen vragen branche- en handelsverenigingen om volledig op één lijn te zitten met de gepubliceerde standpunten van een bedrijf over het klimaat. Als de positie van een bedrijf over het klimaat niet overeenkomt met de positie van de branchevereniging van dit bedrijf, wordt er middels het voorstel aan het bedrijf gevraagd om het lidmaatschap van een dergelijke organisatie op te zeggen.

Wij zijn van mening dat discrepanties tussen de klimaatpositie van het bedrijf en dat van zijn branchevereniging kan zorgen voor mogelijke financiële en reputatie-risico's. We zien dat de openbaarmaking door brancheverenigingen in de VS over het algemeen slecht is en dat er maar een paar bedrijven zijn, of bijna geen eigenlijk, die in deze markt daadwerkelijk verslag doen over verschillen tussen hun eigen positie ten aanzien van klimaatverandering en dat van de branchevereniging.

Zoals we verwachtten kwamen we in 2020 voor het eerst klimaatgerelateerde lobbyvoorstellen op de stemagenda tegen in de VS.

Afbeelding 3: drie bedrijven die een verzoek hebben gekregen om te lobbyen voor klimaatgerelateerde zaken en ons uiteindelijke stemgedrag

 

We hebben de klimaatgerelateerde lobbyvoorstellen gesteund die zijn ingediend bij Delta Air Lines, Inc. en United Airlines Holdings, omdat we denken dat meer verslaglegging over de lobbyactiviteiten en -beleid ons kan helpen om de risico's beter te kunnen beoordelen.

Chevron Corporation daarentegen verschaft een zeer goed inzicht in de eigen groep, niet alleen ten opzichte van de concurrenten in olie & gas, maar ook ten opzichte van de hele Amerikaanse markt. Het bedrijf schiet echter tekort wat betreft een analyse van de verschillen tussen de eigen positie en dat van de branchevereniging. Daarom hebben we ons bij het klimaatgerelateerde lobbyvoorstel dat was ingediend bij de AvA van het bedrijf van 2020, van stemming onthouden.

Europa: de grote olie- & gasbedrijven zeggen toe de netto-uitstoot tot nul te hebben gereduceerd in 2050

In de eerste maanden van 2020 hebben we een ongekend aantal grote Europese olie- en gasbedrijven gezien die vrijwillig ambitieuze doelstellingen op tafel legden voor de verlaging van de CO2-uitstoot, in tegenstelling tot hun Amerikaanse concurrenten, die nog niet met zulke toezeggingen gekomen zijn.

Het Spaanse Repsol AG was in december 2019 de eerste oliemaatschappij die een toezegging deed om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Het bedrijf heeft niet alleen beloofd om CO2-neutraal te zijn wat betreft haar eigen operationele uitstoot (scope 1 en 2), maar ook wat betreft de uitstoot verder in de waardeketen door het gebruik van haar producten (scope 3). Na deze aankondiging volgden andere grote Europese olie- en gasbedrijven snel en beloofden ook zij in 2050 een netto nul-emmissies bereikt te hebben. Deze bedrijven zijn onder andere Equinor ASA, Royal Dutch Shell plc, BP plc, Total SE and Lundin Energy AB (in 2030). De meeste bedrijven hebben ook de scope 3-uitstoot meegenomen in hun CO2-neutrale ambities.

Wij denken dat deze inspanningen cruciaal zijn voor de transformatie naar een koolstofarme economie en dat we door engagement ook andere bedrijven in de olie- en gassector kunnen stimuleren om deze toezeggingen te volgen.

Maar tegelijkertijd zien we, hoewel we verheugd zijn over bedrijven die vrijwillig doelstellingen afgeven voor de scope 3-uitstoot, dat dit nog steeds in een ontwikkelende fase bevindt. Veel bedrijven in deze sector gaven tijdens de gesprekken aan dat het gebrek aan directe controle en de moeilijkheid om betrouwbare data te verkrijgen het lastig maakt om scope 3-doelen te stellen en te publiceren.

Zo hebben alle Europese geïntegreerde olie- en gasbedrijven die een scope 3-emissiedoelstelling hebben afgegeven, eigen berekeningsmethodieken gebruikt.Hierdoor is het voor beleggers en voor de bedrijven zelf moeilijk om deze met elkaar te vergelijken. Wij blijven over dit onderwerp in gesprek met de bedrijven in onze portefeuille, zodat we nog beter inzicht krijgen in hoe zij omgaan met deze uitdagingen.

Klimaatgerelateerde voorstellen bij financiële instellingen

In de afgelopen jaren waren de meeste aandeelhoudersvoorstellen met betrekking tot het klimaat gericht op energiebedrijven, die direct verantwoordelijk zijn voor uitstoot. Op de stemagenda van 2020 zagen we de opkomst van een nieuwe trend van klimaatgerelateerde aandeelhoudersvoorstellen, namelijk voorstellen gericht op financiële instellingen.

Deze klimaatgerelateerde aandeelhoudersvoorstellen vonden niet alleen plaats in een bepaalde regio, maar we zagen deze wereldwijd opkomen. Dit is gedeeltelijk het gevolg van het feit dat de indieners van deze voorstellen gebruik maakten van een analyse van de grootste financierende partijen van fossiele brandstoffen in het Banking on Climate Change Report, dat voor het eerst werd gepubliceerd door het Rainforest Action Network in 2018 en een in 2020 is bijgewerkt.

Afbeelding 4: drie financiële instellingen die een klimaatgerelateerd lobbyvoorstel kregen die werden genoemd in het rapport

 

In onze analyse van bovengenoemde voorstellen hebben we gekeken naar hoe deze bedrijven klimaatgerelateerde risico's aanpakken. We keken met name naar de besluitvorming omtrent het financieren van fossiele brandstof-activiteiten en de toezeggingen die deze bedrijven hebben gedaan over klimaatverandering.

We hebben ingestemd met een voorstel van de aandeelhouders bij JPMorgan Chase & Co met het verzoek aan het bedrijf om verslag te doen over of en hoe het van plan is om de broeikasgasemissie te verlagen door middel van de financieringsactiviteiten, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Als langetermijnbeleggers zouden we graag meer informatie verkrijgen over de strategie van het bedrijf voor het terugdringen van klimaatgerelateerde risico's en de plannen om zowel de eigen als de gefinancierde broeikasgasemissie in lijn te krijgen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Hoewel het voorstel uiteindelijk op de AvA is afgewezen, werd dit voorstel door 49% van de stemmen gesteund.

Mizuho Financial Group kreeg een soortgelijk aandeelhoudersvoorstel, waarbij het bedrijf werd gevraagd om een plan neer te leggen met de strategie van het bedrijf om de beleggingen in lijn met het Klimaatakkoord te krijgen. Hoewel Mizohu Financial Group zich heeft gecommitteerd aan het Klimaatakkoord, heeft het nog niets over gepubliceerd over de strategie of doelstellingen om deze doelen te bereiken. We hebben dan ook positief over dit voorstel gestemd.

Ook Barclays plc kreeg een klimaatgerelateerd aandeelhoudersvoorstel, waarin de onderneming werd verzocht om financieringen af te bouwen aan bedrijven binnen de energie- en nutssectoren die niet op het Klimaatakkoord zijn afgestemd. Ons besluit om ons van stemming te onthouden is in detail beschreven in het hoofdstuk met engagementcasestudy's in ons jaarlijks stewardship-verslag 2020.