Skip to main content

                     

Voorwaarden & Bepalingen

BELANGRIJKE INFORMATIE

LEES DE VOLGENDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN (de “Voorwaarden”) AANDACHTIG. GEBRUIK MAKEN VAN SSGA.COM (de “Site”) HOUDT IN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE VERPLICHTENDE VOORWAARDEN EVENALS LATERE HERZIENINGEN DIE STATE STREET GLOBAL ADVISORS (“SSGA”) NAAR KEUZE KAN AANBRENGEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE SITE.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, die inwoner of gevestigd zijn in Nederland en is niet geschikt voor bepaalde soorten beleggers. Indien u geen gekwalificeerde belegger bent, verlaat dan onmiddellijk dit deel van de Site. Voorts is deze informatie niet ter beschikking gesteld voor personen of instanties die in andere rechtsgebieden wonen of gevestigd zijn, met inbegrip van de Verenigde Staten van Amerika. De informatie is geen uitnodiging tot inschrijving op aandelen of fondsen waarvan gedetailleerde gegevens op deze Site staan.

Deze Site bevat alleen informatie over Fondsen waarvan de verkoop in Nederland is toegestaan. Het op de hoogte zijn en het opvolgen van alle toepasselijke wet- en regelgeving van dit rechtsgebied valt onder uw aansprakelijkheid. Deze Site is niet voor u bestemd als het aan u ter beschikking stellen van de informatie op deze site door enige wet of enige rechtbank verboden zou zijn.

De Site bevat informatie over de volgende fondsassortimenten:

SSGA SPDR ETFs Europe I plc en SSGA SPDR ETFs Europe II plc (de “Fondsen”) zijn paraplufondsen opgericht als beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal met beperkte aansprakelijkheid naar Iers recht. Zij zijn in Ierland bevoegd en toegestaan door de Central Bank of Ireland als instellingen voor collectieve beleggingen in effecten.

Kopieën van het prospectus, het vereenvoudigde prospectus en overige fondsdocumentatie over SSGA SPDR ETFs Europe I plc zijn ook verkrijgbaar bij SSGA SPDR ETFs Europe I plc, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.

Kopieën van het prospectus, documenten met essentiële beleggersinformatie en overige fondsdocumentatie over SSGA SPDR ETFs Europe II plc zijn ook verkrijgbaar bij SSGA SPDR ETFs Europe I plc, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.

State Street claimt niet dat de hierin beschreven Fondsen of andere producten of diensten waarnaar deze Site verwijst in een bepaald rechtsgebied mogen worden aangeboden.

Niets in deze Site mag worden uitgelegd als een beleggingsadvies. Een belegging in een van de op deze Site vermelde Fondsen kan niet voor alle beleggers geschikt zijn. State Street beveelt aan dat u onafhankelijk financieel advies aanvraagt voor het nemen van beleggingsbeslissingen. Het beleggen in een van de op deze Site beschreven Fondsen mag alleen gebeuren op basis van het pertinente prospectus of document met essentiële beleggersinformatie.

Op de Amerikaanse beurs verhandelde State Street Fondsen

De reeks met op de beurs verhandelde fondsen van State Street die in eerste instantie werden aangeboden in de Verenigde Staten zijn geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission in overeenstemming met de Investment Company Act van 1940. SSGA Funds Management, Inc. dient als beleggingsadviseur voor deze fondsen. SSGA Funds Management, Inc. is een filiaal van State Street Global Advisors Limited. De Amerikaanse fondsen zijn niet geregistreerd voor openbaar aanbod buiten de Verenigde Staten. Deze mededeling is niet bedoeld als aanbod van effecten of een werving om effecten te kopen voor alle niet Amerikanen.

ALGMENE RISICOFACTOREN

Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstig rendement. De aandelenprijzen en -inkomsten kunnen zowel stijgen als dalen en het kan gebeuren dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt. Te ontvangen inkomsten kunnen afwijken van de op het moment van beleggen verwachte inkomsten.

Wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van een belegging of de daarvan afgeleide inkomsten beïnvloeden.

Als u een annuleringsrecht uitoefent, kan het gebeuren dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt als de aandelenprijs sinds uw belegging is gedaald. Aftrek voor kosten en uitgaven, voornamelijk initiële kosten, gebeuren niet gelijkmatig over de levensduur van de belegging, dus als u zich uit de belegging wilt terugtrekken in de eerste jaren, kan het gebeuren dat u het belegde bedrag niet terugkrijgt.

Er kan geen garantie bestaan dat het belastingstelsel of voorgestelde belastingstelsel dat van toepassing is op het moment van belegging niet verandert. Dividenden en kapitaalwinsten op effecten die in de pertinente Fondsen worden uitgegeven kunnen onderworpen zijn aan voorheffingen die door landen worden opgelegd waar elk bepaald fonds belegt.

U dient het document met essentiële beleggersinformatie en de prospectussen over SSGA SPDR ETFs Europe I plc en SSGA SPDR ETFs Europe II plc te lezen voor alle pertinente risicofactoren met betrekking tot die belegging of de pertinente sub-fondsen in die reeks.

SSGA SPDR ETFs Europe I plc en SSGA SPDR ETFs Europe II plc zijn niet geregistreerd als beleggingsmaatschappijen in de Verenigde Staten in overeenstemming met de Amerikaanse Investment Company Act van 1940 en zijn wijzigingen, en de aandelen van deze Fondsen zijn niet geregistreerd in overeenstemming met de Amerikaanse aandelenwetgeving van 1933 en zijn wijzigingen (“Securities Act”). De aandelen van deze Fondsen zijn niet verkrijgbaar voor aankoop door Amerikaanse onderdanen (“US Person”) volgens de definitie van dit begrip in Bepaling S van de Securities Act. De op deze Site verstrekte informatie is niet bestemd voor distributie aan, of gebruik door personen of instellingen in de Verenigde Staten of in ieder rechtsgebied of land waar deze distributie of dit gebruik tegenstrijdig zou zijn met de wet- en regelgeving, of waar de hierin beschreven Fondsen, State Street Global Advisors (of haar filialen) of hun producten of diensten onderworpen zouden zijn aan registratie, vergunning of andere goedkeuringsaanvraag in dat rechtsgebied of land. Niets op deze Site mag worden opgevat als een werving om effecten, producten of diensten (met inbegrip van adviesdiensten) te kopen of te verkopen aan ongeacht welke persoon.

Gebruik

U gaat gebruikmaken van het netwerk van SSGA naar aanleiding van een bestaande overeenkomst(en) met ons en deze Voorwaarden. U en uw Bevoegde aangestelden (“Bevoegde aangestelden”) maken gebruik van de Site op een “AS IS”-basis en erkennen dat de Site en de gebruiksdiensten op afstand in verband met gebruik van deze Site tot het vermogen behoren en vertrouwelijk eigendom zijn van SSGA en zijn pertinente licentiegevers en zijn informatie- en gegevensleveranciers ("Leveranciers"). Alle apparatuur, systemen, diensten en software mogen alleen worden gebruikt voor uw bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met deze Voorwaarden en uw overeenkomst(en) met SSGA. Niet toegestane raadpleging, gebruik of distributie is in schending met federale en/of staatsverordeningen. SSGA behoudt het recht voor toezicht en controle uit te oefenen op alle transacties en gegevens (men inbegrip van e-mailberichten) die via dit netwerk voor ieder doel worden verzonden en op uw gebruik van deze Site, behalve in geval van wettelijk verbod. U gaat ermee akkoord dat een afgedrukte versie van deze Voorwaarden toelaatbaar zal zijn in gerechtelijke of administratieve procedures in dezelfde mate als overige bedrijfsdocumenten en -registers.

U maakt gebruik van een Site waarvan bepaalde delen beveiligd zijn. De Site en alle informatie die u ontvangt zijn om privacy-redenen gecodeerd. SSGA neemt redelijke en gepaste voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van codering, om ervoor te zorgen dat de informatie alleen aan u wordt doorgegeven. Het Internet is echter een open systeem en er bestaat absoluut geen garantie dat de informatie die u hebt opgezocht niet door anderen wordt onderschept en gedecodeerd en u aanvaardt dit risico bij het gebruik maken van de Site.

Niet alle producten of diensten die op de Site worden aangeboden zijn in alle rechtsgebieden verkrijgbaar. De producten en diensten van SSGA zijn alleen verkrijgbaar in rechtsgebieden waar het recht bestaat om deze producten en diensten te verspreiden en op de markt te brengen en zijn onderworpen aan de toepasselijke eindovereenkomst. Door het aanbieden van producten en diensten op de Site werft SSGA geen individuen of instellingen om de informatie, producten of diensten te gebruiken in rechtsgebieden waar dit wettelijk verboden is.

Geen aanbod/plaatselijke beperkingen

Niets in of op de Site mag worden beschouwd als werving of een aanbod om te kopen of aan te bieden, of aanbeveling om aan te kopen of te verkopen van enige effecten, handelswaar, belegging of enige transactie aan te gaan. SSGA biedt een aantal speciaal voor verschillende categorieën beleggers in verschillende landen en regio’s ontworpen producten en diensten. Niet alle producten zijn verkrijgbaar voor alle beleggers. Deze producten of diensten worden alleen aan beleggers in die landen en regio’s aangeboden in overeenkomst met toepasselijke wet- en regelgeving.

De op de Site verstrekte informatie is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of een instelling in een rechtsgebied of land waar dergelijke distributie of gebruik tegenstrijdig zou zijn met wet- of regelgeving. Alle gebruikers en instellingen die de Site gebruiken doen dit op eigen initiatief en zijn aansprakelijk voor het opvolgen van toepasselijke plaatselijke wet- en regelgeving. De Site is niet gericht aan enige persoon in enig rechtsgebied waar de publicatie of de beschikbaarheid van de Site verboden is, wegens de nationaliteit, de woonplaats van die persoon of overige redenen. Personen waarop deze beperkingen betrekking hebben mogen de Site niet gebruiken.

Kwesties inzake rechtsgebieden

De op deze Site beschikbare informatie is voorbereid en onderhouden door bepaalde filialen van SSGA buiten de Verenigde Staten (hierna collectief aangeduid als “filialen buiten de VS”).

Filialen buiten de VS bieden producten en diensten aan die speciaal voor beleggers buiten de VS zijn ontworpen. De informatie en het overige materiaal op deze Site zijn alleen gericht en beschikbaar voor beleggers in bepaalde landen. Alle inhoud daarvan dient te worden overwogen en is onderworpen aan specifieke reglementaire eisen in overeenstemming waarmee deze Filialen buiten de VS respectievelijk ondernemen.

SSGA biedt geen producten of diensten van Filialen buiten de VS buiten hun bestemde landen of regio’s aan als dit aanbod door het toepasselijke recht verboden zou zijn.

Gebruik van deze Site door inwoners van de VS gebeurt alleen ter inzage en kan niet worden beschouwd als een aanbod om effecten te kopen, een werving van een aanbod tot het kopen van effecten of een aanbeveling van effecten in overeenkomst met het Amerikaanse recht.

U dient alle aanvullende niet-aansprakelijkheidsverklaringen aandachtig te lezen en te beschouwen met betrekking tot de informatie die is voorbereid en onderhouden door filialen buiten de VS.

Geen betrouwbaarheid

De informatie op de Site wordt regelmatig en met gepaste zorgvuldigheid door SSGA gecontroleerd en bijgewerkt. Desondanks kunnen de gegevens en informatie op de Site gedateerd raken. Daarom stellen State Street Corporation en SSGA zich geenszins aansprakelijk voor en garanderen zij geen stiptheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de verstrekte informatie. SSGA doet zijn best informatie te verkrijgen van bronnen die zij betrouwbaar acht; SSGA verklaart echter niet dat de informatie of opinies op de Site nauwkeurig, betrouwbaar of volledig zijn. De informatie op de Site wordt louter verstrekt voor informatieve doelstellingen en kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De beleggingen en strategieën die in de inhoud worden behandeld zijn misschien niet geschikt voor alle beleggers en vormen geen verplichtingen van SSGA of garanties door SSGA. De beleggingen zijn geen bankdepots en worden door geen enkele instelling verzekerd en staan bloot aan beleggingsrisico’s, met in begrip van verlies van de belegde hoofdsom. Niets op deze Site vormt een beleggings-, juridisch, fiscaal- of overig advies en nergens mag op worden gesteund bij het doen van een belegging of andere beslissing. U dient pertinent en specifiek professioneel advies in te winnen voor het nemen van enige beleggingsbeslissing.

Geen garantie

DE SITE EN DE INFORMATIE OP DE SITE WORDEN U OP EEN “AS IS”-BASIS VERSTREKT ZONDER ENIGE GARANTIE VAN ENIGE AARD. STATE STREET CORPORATION NOCH SSGA, NOCH ENIGE VAN HUN RESPECTIEVE LEVERANCIERS, GARANDEERT DE NAUWKEURIGHEID, DE CORRECTHEID, DE VOLLEDIGHEID OF DE STIPTHEID VAN HET MATERIAAL DAT OP DEZE SITE WORDT VERSTREKT OF HET FOUTVRIJ GEBRUIK VAN DE SITE OF DE CONNECTIVITEIT OF DE BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE OF DE INHOUD. ER BESTAAT GEEN GARANTIE VAN ENIGE AARD, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, AANSPRAKEN, VERKOOPBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, BESCHIKBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BIJZONDERE DOELSTELLING EN VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN, MAAR ZONDER BEPERKING HIERTOE.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, IN GEEN ENKEL GEVAL, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZULLEN SHALL STATE STREET CORPORATION, SSGA OF ENIGE VAN HUN RESPECTIEVE LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE AARD, MET INBEGRIP VAN ENIGE DIRECTE, SPECIFIEKE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE VOOR GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ENIG PECUNIAIR VERLIES, MAAR ZONDER BEPERKING HIERTOE), DIE VOORKOMT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN IS AAN DE RAADPLEGING, HET GEBRUIK, HET RENDEMENT, HET DOORNEMEN VAN OF HET LINKEN MET ANDERE WEBSITES VANAF DE SITE, OF ENIGE INFORMATIE EN BETROKKEN GRAFIEKEN OP DE SITE OF BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE SITE, ZELFS ALS STATE STREET CORPORATION, OF ENIGE LEVERANCIER OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT BEPAALDE STATEN EN/OF RECHTSGEBIEDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING OF -BEPERKING TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING GEEN BETREKKING OP U HEEFT. U DOET VOOR ALTIJD AFSTAND VAN ENIGE CLAIMS EN STELT STATE STREET CORPORATION, SSGA OF HUN LEVERANCIERS, OF HUN RESPECTIEVE MANAGERS, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, INFORMATIEVERSTREKKERS OF LEVERANCIERS VRIJ VAN VERLIEZEN OF SCHADE DIE U MOCHT LIJDEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DEZE THIS SITE.

Hyperlinks

SSGA is niet aansprakelijk voor de inhoud of de nauwkeurigheid van websites van derden die met hyperlink verbonden zijn met deze Site, en State Street Corporation of SSGA garandeert geen producten of diensten die op sites van derden worden aangeboden. Lees de privacy bepalingen van elke website die u bezoekt voordat u enige persoonlijke/vertrouwelijke informatie doorgeeft of een transactie uitvoert.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze Site, met inbegrip van merknamen, logo’s, gegevens, publicaties en bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, foto’s, informatie en overige gegevens (met in begrip van de structuur, gebruikte kleurencombinaties en het aspect en de uitstraling van de Site, maar zonder beperking hiertoe), worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van SSGA, of van geassocieerde instellingen of van derden. U dient zich te onthouden van schending van deze rechten op enigerlei wijze. Elke overdracht, verkoop, distributie of reproductie in ongeacht welke vorm en op ongeacht welke manier van de informatie, publicaties of gegevens is verboden, met uitzondering van voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de intellectuele eigendomsrechten en zijn aangestelden.

 

Beleggingsrendement

U ERKENT DAT ALLE OVERDRACHT VAN GEGEVENS EN INFORMATIE VIA DE SITE UITSLUITEND BEDOELD IS VOOR INFORMATIEVE EN OVERIGE HIERIN UITEENGEZETTE DOELSTELLINGEN EN NIET IS BEDOELD ALS FINANCIEEL ADVIES OF ALS EEN AANBOD, WERVING OF AANBEVELING VAN EFFECTEN OF OVERIGE FINANCIËLE PRODUCTEN OF OM TE VOLDOEN AAN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN OF OM DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VERORDENINGEN OF NORMEN OP TE VOLGEN VAN ENIGE FEDERALE, STAATS- OF PLAATSELIJKE OVERHEID, INSTELLING OF REGELGEVENDE BEDRIJFSVERENIGING, MET INBEGRIP VAN DE EFFECTENBRANCHE, WAARVAN HET OPVOLGEN ONDER UW UITDRUKKELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VALT. RENDEMENTEN UIT HET VERLEDEN GEVEN GEEN NOODZAKELIJKE INDICATIE VOOR TOEKOMSTIG RENDEMENT. DE WAARDE VAN BELEGGINGEN KAN ZOWEL DALEN ALS STIJGEN EN BELEGGERS KUNNEN HET BELEGDE BEDRAG EVENTUEEL NIET TERUGKRIJGEN.

Veiligheidsprocedures

U gaat akkoord met het opvolgen, en zorgt ervoor dat uw bevoegde aangestelden dat ook doen, van de normen en procedures voor externe toegang en met gebruikersidentificatie- en overige wachtwoordeisen en overige veiligheidsprocedures zoals die van tijd tot tijd worden uitgegeven door SSGA voor gebruik van de Site en raadpleging van de extern toegankelijke diensten. U gaat akkoord dat u SSGA onmiddellijk op de hoogte brengt in het geval u verneemt of reden hebt om te geloven dat enige persoon aan wie u toegang heeft verleend tot de Site deze Voorwaarden heeft geschonden of voornemens is deze te schenden en u verleent uw medewerking aan SSGA in het vinden van een dwangmaatregel of andere billijke vergoeding. U gaat akkoord om het gebruik van de Site en extern toegankelijke diensten te staken, op aanvraag, wegens enige veiligheidsredenen die worden aangedragen door SSGA zonder aansprakelijkheid van State Street Corporation of zijn Leveranciers.

Eigendomsinformatie/Dwangmaatregel

De Site en de databases, computerprogramma’s, schermformaten, rapportformaten, interactieve designtechnieken, formules, processen, systemen, software, knowhow, algoritmes, programma’s, opleidingshulp, afgedrukt materiaal, methodes, boeken, registers, bestanden, documentatie en overige informatie die aan u door SSGA ter beschikking zijn gesteld als deel van de extern toegankelijke diensten en door het gebruik van de Site en alle copyrights, patenten, handelsgeheimen en overige eigendomsrechten van SSGA zijn de exclusieve, verworven en vertrouwelijke eigendom van SSGA en zijn pertinente licentiegevers (de "Eigendomsinformatie"). U gaat akkoord namens uzelf en uw Bevoegde aangestelden om deze Eigendomsinformatie vertrouwelijk te houden en toegang te beperken tot uw medewerkers en Bevoegde aangestelden (met vergelijkbare vertrouwelijkheidsverplichting) die toegang tot de Site nodig hebben voor de bedoelde doelstellingen. Het voorafgaande is niet van toepassing op Eigendomsinformatie die openbaar is of waarvan openbaarmaking wettelijk vereist is.

Gebruiksbeperkingen

U gaat akkoord om de extern toegankelijke diensten alleen te gebruiken in verband met de aangegeven doelstellingen van deze Voorwaarden. U zult, en zult ervoor zorgen dat uw medewerkers en Bevoegde aangestelden, (i) geen toestemming verlenen aan derden om de Site of de aan de Site verbonden extern toegankelijke diensten te gebruiken, (ii) de Site of de aan de Site verbonden extern toegankelijke diensten niet verkopen, verhuren of anders gebruiken in de bedrijfsvoering van een dienstverleningskantoor of enige andere doelstelling dan uitdrukkelijk in deze Voorwaarden toegestaan, (iii) de Site of de aan de Site verbonden extern toegankelijke diensten gebruiken voor enig fonds, trust of ander beleggingsinstrument zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SSGA, (iv) geen overdracht van informatie toestaan of uitvoeren die afkomstig is van de databases van SSGA, met inbegrip van gegevens afkomstig van derden, die verkregen is door gebruik van de Site of de extern toegankelijke diensten, ter publicatie, herdistributie of heroverdracht voor ander gebruik dan namens uzelf als klant van SSGA (v) niet meer dan een activa-identificatie per effect gebruiken. In geen enkel geval mag u de gegevens en informatie op de Site gebruiken in plaats van het verkrijgen van de correcte licentie van de betrokken Leverancier, en SSGA mag het gebruik van deze Site dienovereenkomstig beperken.

Wijzigingen van de Site

U gaat akkoord dat u en uw Bevoegde aangestelden de Site op generlei wijze zullen wijzigen, uitbreiden of geen anders afgeleide werkzaamheden op basis van de Site zullen uitvoeren en u en uw Bevoegde aangestelden zullen de broncode voor de hele of een gedeelte van de Site niet te herontwikkelen (reverse engineering), decompileren of op andere wijze proberen eigen te maken.

Vrijwaring

U gaat akkoord State Street Corporation, SSGA en hun dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, met inbegrip van de Filialen buiten de VS, te vrijwaren voor alle claims, verliezen, aansprakelijkheden en kosten (met inbegrip van advocatenkosten) die voortvloeien uit uw gebruik van de Site of enige schending van deze Voorwaarden tenzij bij wet verboden.

Toepasselijk recht

Tenzij anders vermeld valt uw gebruik van deze Site en deze Voorwaarden onder het recht van de Commonwealth of Massachusetts en toepasselijk federaal recht van de Verenigde Staten.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of ontoepasselijk zou worden geacht, zal dit de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen op geen enkele manier aantasten. Van geen enkele bepaling zal worden geacht afstand te zijn gedaan en geen enkele breuk zal worden verontschuldigd tenzij dergelijke afstand of instemming schriftelijk gebeurt met ondertekening van de partij die deze afstand of instemming heeft toegekend. U mag deze Voorwaarden of enige van uw rechten en verplichtingen niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SSGA.