Skip to main content

Milieu, maatschappij en governance

Uw doelstelling: energieneutraal beleggen

De commitment aan het Klimaatakkoord van Parijs van 2016 en het momentum dat is ontstaan door COP26 zorgen ervoor dat beleggers er niet aan ontkomen om plannen te maken om energieneutraal te worden. We voorzien u van de belangrijkste stappen die u kunt nemen om een energieneutrale strategie te implementeren.

Belangrijkste stappen voor een effectieve transitie

1. Engagement

Het belangrijkste middel voor een energieneutrale strategie

Voor beleggingsstrategieën zijn engagement en stewardship de belangrijkste hulpmiddelen om een energieneutrale portefeuille te bereiken. Directe engagement is misschien lastig voor beleggers, mogelijk is de kennis ontoereikend of is er een steile leercurve vereist
 — en voor de meeste beleggers wordt dit soort engagement doorgaans uitgevoerd door hun vermogensbeheerder.

Our Climate Stewardship Approach

Our Climate Stewardship Approach

2. Uitsluitingen

Soms kan het nodig zijn afscheid om te nemen van beleggingen

We raden engagement en stewardship aan als belangrijkste manier om een energieneutrale portefeuille te bewerkstelligen. Het verkopen of uitsluiten van beleggingen kan echter ook een optie zijn wanneer er sprake is van klimaatgerelateerd financieel risico. Deze methode kan worden ingezet wanneer engagement niet tot het gewenste resultaat heeft geleid of wanneer de primaire activiteiten van een bedrijf niet langer passen bij een geloofwaardig pad naar energieneutraliteit.

Het uitsluiten van beleggingen lijkt een eenvoudige optie, maar kan snel ingewikkeld worden, omdat er een sterke visie nodig is wanneer engagement niet meer toereikend is. Omdat klimaatverandering een nieuw onderwerp is dat nog volop in ontwikkeling is kan het opstellen van uitsluitingscriteria lastig zijn, en bovendien moeten deze mogelijk in de loop der tijd worden herzien en heroverwogen.

Er kan ook afscheid van beleggingen worden genomen op basis van het volume van de koolstofuitstoot (in miljoenen tonnen) van een bedrijf, op basis van indirecte bedrijfsactiviteiten die betrekking hebben op fossiele brandstoffen, of andere specifieke maatstaven of indicatoren. Het vaststellen van passende drempels voor deze maatstaven kan ook een uitdaging zijn.

3. Assetallocatie

Beursgenoteerde beleggingen

De strategische assetallocatie voor liquide portefeuilles bevat beleggingscategorieën van staatsobligaties tot beursgenoteerde aandelen. De allocatiewegingen worden doorgaans gebaseerd op bepaalde risico/rendementsaannames over een bepaalde periode.

Daarnaast moet het klimaatbeleid van de belegger worden geïmplementeerd. Hiervoor moeten meetbare parameters worden vastgesteld op het niveau van de onderliggende bedrijven, die op portefeuilleniveau worden samengevoegd, beoordeeld en gemonitord. Klimaatparameters kunnen worden  ingedeeld op de mate waarin zij gericht zijn op het verkleinen van impact (mitigatie) of op de mate waarin een bedrijf zich aanpast (adaptatie); anders gezegd, op het verleden of op de toekomst.

Niet-beursgenoteerde markten

Beleggers kunnen besluiten om een deel van hun beleggingen te alloceren aan illiquide alternatieve beleggingen. Voorbeelden hiervan zijn niet-beursgenoteerde leningen, private equity en directe vastgoed- of infrastructuurbeleggingen. Voor het beoordelen van de klimaatimpact van illiquide beleggingen is nog veel werk te verrichten. De verslaglegging is doorgaans niet standaard en niet altijd transparant, engagement is voor deze beleggingen nog belangrijker.

4. Verslaglegging

Een essentieel onderdeel

De verslaglegging is cruciaal in een energieneutrale strategie. State Street Global Advisors levert rapportages en beoordelingen van beleggingsportefeuilles van klanten inclusief diverse ESG-compononenten, zoals TCFD-maatstaven en klimaatprofielen, waaronder:

  • Koolstofintensiteit
  • Gemiddelde gewogen koolstofintensiteit
  • Scope 1- en 2-koolstofuitstoot
  • Totale voorraad aan koolstofemissie

Als er andere klimaatmaatstaven beschikbaar zijn, zoals het groene en bruine omzetdeel en/of klimaatadaptatiescores, dan kunnen we ook over deze componenten verslag uitbrengen. Als laatste kunnen we ook analyses van klimaatscenario’s leveren op basis van analysemethodieken van onze gespecialiseerde externe partners. Samengevat kunnen we voorzien in de volgende informatie:

  • Koolstofgerelateerde gegevens (waaronder maatstaven die zijn afgestemd op de TCFD)
  • Klimaatgegevens (zoals fossiele brandstoffen, bruine/ groene omzet, adaptatiescores)
  • Algemene ESG-scores op basis van ons eigen R-Factor-raamwerk
  • Engagementprestaties
  • Klimaatscenario-analyse middels verslagleggingsmethodieken van externe partijen

Vragen