Skip to main content

Milieu, maatschappij en governance


Onze doelstelling: energieneutraal beleggen

Onze reis is begonnen. Als trotse ondertekenaars van het Net Zero Asset Managers-initiatief zijn we overtuigd van de dringende noodzaak om de transitie naar een wereldwijde uitstoot van nul te versnellen.


Onze doelstellingen


Bij het opstellen van onze energieneutrale doelstellingen, zowel tussentijds voor 2030 als uiteindelijk voor 2050, dragen wij ons steentje bij aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het waarborgen van een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme economie.

Video (1:56)

We hebben de volgende drie doelstellingen opgesteld voor beleggingen die binnen de scope vallen, op basis van het op het Klimaatakkoord afgestemde beleggingsinitiatief ‘Net Zero Investment Framework’ van IIGCC.


Onze aanpak


We hebben doelstellingen opgesteld voor beleggingen die binnen de scope vallen op basis van het op Klimaatakkoord afgestemde beleggingsinitiatief ‘Net Zero Investment Framework’ van IIGCC.

Vanwege de aard van ons bedrijf weerspiegelt onze totale portefeuille min of meer de gehele markt, en ons perspectief is het perspectief van een universele houder van beleggingen. Dit heeft als gevolg dat het verlagen van de koolstofuitstoot in de reële economie in alle sectoren en regio’s essentieel is voor de mate waarin wij in staat zijn om in 2050 aan onze energieneutrale doelstellingen te voldoen. Onze strategie om het gedeelte van de beleggingen dat wordt beheerd conform onze energieneutrale doelstelling te verhogen is afgestemd op de middelen waarover we beschikken om de transitie naar een energiearme economie te stimuleren.

Engagement

Ons belangrijkste middel is engagement met de bedrijven in onze portefeuille, onze klanten en marktpartijen, inclusief beleidsmakers en indexaanbieders.

Door middel van engagement stimuleren we bedrijven in onze portefeuilles om decarbonsatiedoelstellingen en/of energietransitieplannen te implementeren, pleiten we bij beleidsmakers voor klimaatgerelateerde informatieverschaffing door bedrijven, en werken we samen met indexaanbieders om energieneutrale indices aan te bieden. Onze stewardship-inspanningen zijn gericht op brede klimaatacties in de markten in alle sectoren, en op meer gerichte acties voor bedrijven met de grootste uitstoot. Daarnaast streven we ernaar om meer koolstofarme en op het klimaat afgestemde beleggingsoplossingen, producten en analyses aan onze klanten te bieden. Om dit te bereiken investeren we in talent en informatie en hebben ons Engagement Team in 2022 verdubbeld.

Om onze geloofwaardigheid en ons rekenschap te bekrachtigen is onze aanpak gebaseerd op overwegingen met betrekking tot onze klanten, robuuste methodologieën en op beschikbare gegevens, en op ons bedrijfsmodel. We nemen de beleggingen op van klanten die energieneutrale doelstellingen of gelijksoortige klimaattoezeggingen hebben opgesteld, of waarvan wij in alle redelijkheid verwachten dat zij dit gaan doen. We richten ons hierbij op portefeuilles in aandelen en in bedrijfsobligaties. Van ons beheerd vermogen is 68,5% belegd in deze beleggingscategorieën die in aanmerking komen om energieneutraal te worden, waarvan 20,5% is opgenomen in onze tussentijdens doelstellingen (USD 582,7 miljard of 14,1% van ons totale beheerde vermogen per 31 december 2021).


Onze toekomstplannen


Terwijl we ons inzetten om het percentage van de beleggingen dat binnen deze scope valt te laten oplopen naar 100%, hebben we ook als voornemen om actief de dialoog aan te gaan met onze klanten, om hen te stimuleren energieneutrale doelstellingen te implementeren en energieneutrale strategieën te overwegen. Daarnaast onderzoeken we hoe we onze dekking van andere beleggingscategorieën (zoals staatsobligaties en liquide middelen) kunnen uitbreiden wanneer er sprake is van een materieel beheerd vermogen in deze categorieën, zeker nu de methodologieën in de financiële sector steeds verder worden ontwikkeld.

“We must do our part to hold ourselves accountable for progress. Last April, we joined the Net Zero Asset Managers Initiative to ensure our portfolios reach net-zero greenhouse gas emissions by 2050 or sooner and set interim targets for 2030.”

– Cyrus Taraporevela CEO State Street Global Advisors


We houden u op de hoogte


We streven ernaar u jaarlijks te informeren over onze voortgang met betrekking tot onze tussentijdse doelstellingen en we beoordelen (en mogelijk herzien) onze doelstellingen wanneer dat passend is. We benadrukken daarbij dat de methodologieën en berekeningen die worden gebruikt bij het stellen van klimaatdoelstellingen nog steeds in ontwikkeling zijn en kunnen veranderen.

We brengen verslag uit over de klimaatgerelateerde informatie die wordt gevraagd door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures over onze governance-aanpak, strategie, risicobeheer en klimaatgerelateerde doelstellingen. Daarnaast houden we u op de hoogte van onze stewardship-activiteiten door middel van het stewardship-verslag van onze Financial Reporting Council.